som.jpg

Somatic Identity: Vol I

 

Somatic Identity: Vol I
2008 | Multi channel video installation
5 min 8 sec